TİLEGAL Haberler

TİLEGAL'le gelişmeleri ve en yeni haberleri buradan takip edebilirsiniz.

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

04 Eylül 2016

  1. D

    amga vergisi bir tür işlem vergisi olup konusu kâğıtlardır. Kanunda “kâğıt” teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği belirtilmiştir.

    Damga vergisi nispi ve maktu olarak ödenir:

    Maktu vergi, mal veya hizmetin değerini dikkate almadan konan parasal, sabit vergidir. Diğer bir deyişle içerisinde parasal bir değer olmayan her türlü kâğıda uygulanan damga vergisi olarak nitelendirilebilir. Maktu vergiye tabi kâğıtlar Damga Vergisi Kanunu’nda liste halinde belirtilmiştir; maktu vergide kâğıtların mahiyetleri esastır.

    Nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para üzerinden yine Kanun’da tablo halinde verilen oranlar üzerinden vergi alınmaktadır. Örneğin kira sözleşmeleri, bir bedel içeren her türlü mal ve hizmet sözleşmeleri nispi damga vergisine tabidir.

05.07.2016 tarihinde onaylanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aşağıda ayrıntıları verilen temel değişikler yayım tarihi itibari ile yürürlüğü girmiştir.

Daha önce bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabiyken, getirilen yeni düzenleme ile bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan yalnızca maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda damga vergisine tabi kılınmıştır. Buna göre nispi vergiye tabi olan kâğıtların sadece bir nüshası damga vergisine tabi hale getirilmiş olup, diğer nüshalar damga vergisinden muaf tutulmuştur. Böylece üzerinde bir bedel yazılı olan sözleşmelerin kaç nüsha düzenlendiğinin hiçbir önemi kalmamış olup, uygulamada fazla damga vergisi ödememek için tek nüsha sözleşme düzenlenmesine de lüzum kalmamıştır.