TİLEGAL Haberler

TİLEGAL'le gelişmeleri ve en yeni haberleri buradan takip edebilirsiniz.

İhracatçılar İçin Hususi Damgalı (“Yeşil”) Pasaport

01 Eylül 2016

K

alkınma Planı çerçevesinde 05.07.2016 tarihinde onaylanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Kanun’un 7. maddesiyle 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır. Buna göre;    Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine,

    kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla,

Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Yeşil pasaport almaya hak kazanacak firma yetkililerinin kim olacağı henüz netleşmemiştir. Tahminen gerçek kişi hissedarlar bu hakka sahip olabilecektir;  ancak tüzel kişi hissedarı bulunan sermaye şirketleri için bu hakkı kimin kullanacağı ilerideki günlerde açıklanacaktır. Yeşil pasaport edinebilecek firma yetkilisi sayısının da, firmanın yaptığı ihracat toplamına göre kademeli olarak belirlenmesi muhtemeldir.  Ayrıca yeşil pasaport verilmesinde en önemli kriter olan ihracat limiti henüz açıklanmamış olsa da, ilk etapta 1 milyon dolar olarak belirlenmesi beklenmektedir.